top of page
Areella näringar

Denna grupp har som uppgift att diskutera de behov, problem och möjligheter i vattenvårdsarbetet som är kopplade till jord- och skogsbruket inom Rickleåns avrinningsområde.

I gruppen finns representanter för kommunerna, Länsstyrelsen, skogsbolag, LRF, Älvräddarna, fiskevårdsområdesföreningarna och Mellanbygdens vattenråd.

Gruppledare för samverkansgruppen för areella näringar är Mattias Sundqvist, Länsstyrelsen Västerbotten.

bottom of page