top of page
Hänsyn kulturmiljöer

Vattnet har länge spelat en central roll för vår industrialisering och under många århundraden har vi nyttjat vattnets krafter för att exempelvis driva sågverk och kvarnar.

Idag finns många spår av denna industrihistoria kvar längs våra vatten och vid miljöåtgärder i vattnen är det därför viktigt att ta hänsyn till dessa.

Förutom kulturlämningar från industrialiseringen finns även många fornlämningar längs vattnen. Dessa är skyddade enligt lag.

Många forn- och kulturlämningar finns registrerade hos Riksantikvarieämbetet, information om dessa kan hittas via deras sida Fornsök.


 

bottom of page