top of page

Samverkansprojekt Rickleån

Bakgrund

Samverkansprojekt Rickleån har beviljats medel från Havs och Vattenmyndigheten för genomförande av projektet under perioden 2017 – 2020.

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att uppnå målet om "god ekologisk status"  enligt EU:s ramdirektiv för vatten i alla Rickleåns vattenförekomster.


Projektet kommer att genomföras i följande fyra faser; Småskalig dialog och visionsarbete, Samverkan för åtgärdsplanering, Fysiska restaureringsåtgärder, Uppföljning och återkoppling.

Den småskaliga dialogen handlar om att samla in åsikter, förslag, tankar och förhoppningar för framtidens Rickleån från lokalt boende, kommunerna och andra aktörer med intresse för Rickleån och dess vatten. Detta genom att diskutera vattnets roll och nyttjande inom Rickleåns avrinningsområde och stärka känslan för ”vårt” vatten.

De förslag och åsikter som samlas in kommer sedan att ligga till grund för projektets andra fas i form av samverkan för åtgärdsplanering som genomförs i de fyra samverkansgrupperna; Miljöanpassad vattenkraft, Natur- och kulturmiljöer, Areella näringar samt Förvaltning och utveckling.

Intressenter och målgrupper för projektet är främst boende i området, markägare, fiskerättsägare och fiskevårdsföreningar, byaföreningar, kraftbolag, areella näringar inom jord- och skogsbruk, turismnäringen och annan näring kopplat till natur och vatten, natur- och kulturföreningar samt barn och ungdomar.

bottom of page