top of page

Samverkan Rickleån

Som projektets namn säger så handlar detta projekt till stor del om samverkan för att nå bra lösningar på gemensamma mål och utmaningar.

Detta berör såväl lokalbefolkning som bor i älvdalen, likväl som företag som bedriver sin verksamhet i och vid vattnet, kommunerna, myndigheter, föreningar i området eller privatpersoner med intresse för Rickleån.

Samverkan och dialog är även en viktig del i det arbete som sker inom vattenråden, därför är Mellanbygdens vattenråd en viktig samarbetspartner i projektet. 

Förhoppningsvis kan mångfalden av människor som delar sin kompetens om sitt ämnesområde även ge nya lösningar som kan bidra till lokal utveckling.

Samverkansgrupperna kommer att arbeta avgränsat med olika ämnesområden för att kunna hantera ämnet effektivt. Men självklart kommer även samverkan och samarbete ske mellan dessa grupper. Resultatet från de olika gruppernas arbete kommer att redovisas under projektets gång.

Samverkansgrupperna inom projektet är; Miljöanpassad vattenkraft, Natur- och kulturmiljöer, Areella näringar, Förvaltning och utveckling samt Lokal förvaltning av lax.
Läs mer om samverkansgrupperna på dess respektive undersida.


 

bottom of page