Inom Rickleåns avrinningsområden finns 50 dammar som utgör vandringshinder för fisk.

Detta begränsar möjligheten för djurlivet att röra sig i vattendragen vilket sänker den ekologiska statusen för vattnet uppströms hindret. Vandringshinder är därför ett prioriterat område för åtgärder.

Varje anläggning och plats har unika förutsättningar och utmaningar. Genom erfarenheter från tidigare åtgärder kan vi i samverkan hitta bästa möjliga lösning för att åtgärda dessa vandringshinder.


Här kan du se en informationsfilm om arbetet med att åstadkomma fria vandringsvägar i våra vattendrag. Filmen producerades inom projektet ReMiBar.

Samt denna film om utrivning av damm i Lossmen, Sävarån.

Vandringshinder och dammar