top of page
Vägtrummor

Vid flottningsepokens slut övergick timmertransporterna till lastbil och i och med detta utvidgades vägnätet av framförallt skogsbilvägar kraftigt.

Tyvärr utgör många vägtrummor vandringshinder för fisk och fauna vilket sänker vattendragets ekologiska status. 

För att förhindra och åtgärda denna problematik har Trafikverket tagit fram denna vägledning för Utformning av ekologiska vägpassager.


För privata skogsägare finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att åtgärda bland annat vägtrummor.

Här kan du läsa mer om dina möjligheter att söka stöd från Skogsstyrelsen - Nokås

bottom of page