top of page
Hur mår våra vatten?

Arbetet inom Samverkansprojekt Rickleån utgår ifrån den målsättning som förutsätts enligt EU:s ramdirektiv för vatten, nämligen att alla 477 vattenförekomster inom Rickleåns avrinningsområde ska uppnå så kallad "god ekologisk status".

Denna statusklassning omfattar ett antal parametrar och åtgärderna som genomförs syftar att på olika sätt förbättra denna ekologiska klassning.

Mer information om statusklassning på alla vattendrag kan hittas på VISS - Vatteninformationssystem Sverige

Här till höger finns en översiktsbild över Rickleåns avrinningsområde och nuvarande klassning av alla vattenförekomster.

FAKTARUTA RICKLEÅN
(Källa: SMHI - Vattenwebb)

Area avrinningsområde: 1649km²
Medelvattenföring: 16,3 m³/s

Antal dammanläggningar i dammregistret: 86

Markanvändning:
Sjöar och vattendrag - 9,24%

Jordbruksmark - 2,62%

Skogsmark - 84,81%

Mosse - 3,10%
 

bottom of page